Privacy Statement Cosmetiek Raymond de Zeeuw

Cosmetiek Raymond de Zeeuw neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met contact@raymonddezeeuw.nl

Wie is Cosmetiek Raymond de Zeeuw?
Cosmetiek Raymond de Zeeuw is de eenmanszaak Cosmetiek Raymond de Zeeuw, kantoorhoudende te (2631 MW) Pijnacker aan Gruttoweide 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27344772.

Cosmetiek Raymond de Zeeuw is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Cosmetiek Raymond de Zeeuw de verwerkingsverantwoordelijke.

De website www.raymonddezeeuw.nl staat onder beheer van CRZ. De contactgegevens zijn hier te vinden

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cosmetiek Raymond de Zeeuw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Cosmetiek Raymond de Zeeuw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Gezondheid
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@raymonddezeeuw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
• Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Cosmetiek Raymond de Zeeuw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Cosmetiek Raymond de Zeeuw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Cosmetiek Raymond de Zeeuw heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Cosmetiek Raymond de Zeeuw over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

WijzigenAls u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Cosmetiek Raymond de Zeeuw. U kunt verzoeken dat Cosmetiek Raymond de Zeeuw uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Cosmetiek Raymond de Zeeuw te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Cosmetiek Raymond de Zeeuw of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van Cosmetiek Raymond de Zeeuw te verkrijgen. Cosmetiek Raymond de Zeeuw zal deze verstrekken in schriftelijke vorm. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Cosmetiek Raymond de Zeeuw u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Cosmetiek Raymond de Zeeuw
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@raymonddezeeuw.nl. Cosmetiek Raymond de Zeeuw zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Cosmetiek Raymond de Zeeuw een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Cosmetiek Raymond de Zeeuw uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cosmetiek Raymond de Zeeuw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cosmetiek Raymond de Zeeuw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Cosmetiek Raymond de Zeeuw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat zijn cookies en hoe worden deze gebruikt door Cosmetiek Raymond de Zeeuw
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Cosmetiek Raymond de Zeeuw worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Cosmetiek Raymond de Zeeuw worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

U kunt het plaatsen van cookies op uw computer blokkeren. U kunt ook instellen dat u een melding krijgt voordat er een cookie wordt geplaatst. Dit kunt u doen door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat sommige cookies noodzakelijk zijn voor het goed werken van websites. Het blokkeren van cookies kan het gebruik van websites dus beperken. Cookies die al opgeslagen zijn op uw computer, kunt u via uw internetbrowser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Disclaimer
Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Cosmetiek Raymond de Zeeuw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Cosmetiek Raymond de Zeeuw worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Cosmetiek Raymond de Zeeuw uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar contact@raymonddezeeuw.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Cosmetiek Raymond de Zeeuw uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@raymonddezeeuw.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Cosmetiek Raymond de Zeeuw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@raymonddezeeuw.nl